سرعت اتوبوس سقوط کرده در آبعلی ۵۰ کیلومتر بود

درحال بارگذاري ....