مصدومیت یک نفر بر اثر رانش زمین در فشم

درحال بارگذاري ....